TB Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường của NCS Hoàng Lê Phương

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Hoàng Lê Phương

Đề tài:    Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam.

Cán bộ Hướng dẫn:        1. GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái;

                                      2. PGS.TS Lều Thọ Bách                  

Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường - Công nghệ môi trường chất thải rắn

Mã ngành:   62520320-1

Thời gian:   8h30, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Địa điểm:    Phòng họp Tầng 1 Nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng

Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                      TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG