SĐH: Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS Trần Đức Dũng

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Trần Đức Dũng

Đề tài:     Nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu ô nhiễm bằng phương pháp mô hình hóa, làm cơ sở đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng nước biển ven bờ vịnh Cửa Lục, vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

Cán bộ hướng dẫn:         1. GS.TS Trần Hiếu Nhuệ

                                      2. PGS.TS Trương Văn Bốn

  • Chuyên ngành: Công nghệ môi trường nước và nước thải
  • Mã ngành:   9520320-2
  • Thời gian:    8h00, ngày 19 tháng 01 năm 2021
  • Địa điểm:     Phòng họp tầng 1 nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG