SDH: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Dương Thành Huân

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Dương Thành Huân

Đề tài:    Phân tích tĩnh và động kết cấu vỏ thoải FGM hai độ cong trong môi trường nhiệt

Cán bộ hướng dẫn:     1. PGS.TS Trần Hữu Quốc;  2. PGS.TS Trần Minh Tú

Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật

Mã ngành:     9520101

Thời gian:     8h30 ngày 16 tháng 5 năm 2019

Địa điểm:     Phòng họp tầng 1 nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng. Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG