Thông tin về hội đồng cơ sở

1. Danh sách đề cử ứng viên hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

TT

Họ và tên

Chuyên môn, học hàm, học vị

Ngành, liên ngành

1

Nguyễn Việt Anh

GS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

2

Doãn Minh Khôi

GS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

3

Trần Văn Liên

GS. TS

Cơ học

4

Phan Quang Minh

GS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

5

Nguyễn Thị Kim Thái

GS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

6

Phạm Hoàng Anh

PGS. TS

Cơ học

7

Đinh Quang Cường

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

8

Phạm Hùng Cường

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

9

Phạm Duy Hòa

PGS. TS

Giao thông

10

Nguyễn Thị Thanh Mai

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

11

Vũ Hoài Nam

PGS. TS

Giao thông

12

Trần Thị Việt Nga

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

13

Bạch Đình Thiên

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

14

Nguyễn Văn Tuấn

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

15

Hoàng Tùng

PGS. TS

Giao thông

Danh sách gồm: 05 GS, 10 PGS.

2. Quyết định phê duyệt hội đồng Giáo sư cơ sở

QĐ 615 bổ nhiệm Chủ tịch, PCT và Thư ký HĐ GSCS

3. Thời gian họp hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

  • Tổng số ứng viên: 12, trong đó: 02 GS; 10 PGS
  • Địa điểm họp: Phòng 305, nhà A1, Trường Đại học Xây dựng
  • Lịch xét năm 2019:

Thứ tự

Ngày, tháng, năm

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

1

05/07/2019

8h00

Rà soát hồ sơ để thẩm định

 

2

06/07/2019

8h00

Chuyển hồ sơ để thẩm định

 

3

02/08/2019

8h00

Nhận lại hồ sơ và kết quả thẩm định

 

4

06/08/2019

8h00 –

17h00

Phiên họp thứ nhất: xét kết quả thẩm định và biểu quyết danh sách các ứng viên được mời báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên

 

5

07/08/2019

8h00 – 16h00

 

Phiên họp thứ hai: Hội đồng nghe báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên

 

6

07/08/2019

16h00 – 17h30

Hội đồng đánh giá, kết luận về báo cáo khoa học tổng quan và về năng lực ngoại ngữ của từng ứng viên. Thông qua danh sách, bỏ phiếu kín, kiểm phiếu và thông qua biên bản kiểm phiếu. Rút kinh nghiệm và thông qua Biên bản kỳ họp.

 

7

08/08/2019

8h00

Thông báo kết quả trong trường

 

8

23/08/2019

10h00

Nộp báo cáo kết quả và hồ sơ cho Hội đồng Giáo sư Nhà nước

 

 

4. Kết quả xét duyệt của hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

5. Kết quả xét duyệt của HĐGSNN năm 2019

Nội dung đang được cập nhật ...

Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: