Thông tin chung

Công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Xây dựng thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Hội đồng tư vấn trường

Hội đồng Tư vấn Trường Đại học Xây dựng

Hội đồng khoa học đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG NHIỆM KỲ 2014-2019

Hệ thống nhận diện

Ngày 2/6/2016, Trường Đại học Xây dựng ban hành Quyết định số 743/QĐ-ĐHXD về việc “Ban hành Quy định về quản lý Hệ thống nhận diện Trường Đại học Xây dựng"

Quyết định: 

Những khoảnh khắc không tên

Thằng hoàng vừa vào đến lớp đã toe toe:

 - Ôi trời ơi! tuần sau thí nghiệm lý rồi đó bà con ơi! lần này lại rụng như sung cho mà xem.

Bài viết 3

nội dung bài viết 3

Những người ở lại

Đối với người lính, được về thăm chiến trường cũ nơi mình đã từng sống và chiến đấu năm xưa, là một ước vọng.

Trang