Thông tin chung

Liên hệ

Nội dung đang được cập nhật ...

Đăng ký bổ nhiệm GS, PGS

1. Danh sách đăng ký bổ nhiệm năm 2019

Nội dung đang được cập nhật ...

2. Danh sách hội đồng năm 2019

Nội dung đang được cập nhật ...

3. Kết quả xét bổ nhiệm năm 2019

Thông tin về kết quả xét duyệt

Kết quả xét duyệt của hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

Nội dung đang được cập nhật ...

Thông tin chung - Xét công nhận và bổ nhiệm GS, PGS năm 2019

1. Thông tin chung

Nội dung đang được cập nhật ...

2. Liên hệ

Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Phan Quang Minh,

Công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Xây dựng thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Xây dựng thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Trang