Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 76 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết số 254 của Đảng ủy Trường Đại học Xây dựng về công tác lãnh đạo của Đảng ủy, ngày 19/12/2017, Đảng ủy Trường ĐHXD đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII dành cho toàn bộ đảng viên và cán bộ chủ chốt chưa là đảng viên đang công tác tại Trường.

Tham dự hội nghị có: PGS.TS Ngô Văn Thạo - Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHXD; cùng 603 Đảng viên và 42 cán bộ chủ chốt chưa là Đảng viên đang công tác tại Trường.

Tại hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo - Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên Trường ĐHXD những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành nêu trên là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Báo cáo viên PGS.TS Ngô Văn Thạo - Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương  trình bày các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Trường Đại học Xây dựng nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả./.

Trang Ninh – Phòng TT&TT

Phân nhóm bài viết: