Công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Xây dựng thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế Nội dung
  a) Cam kết chất lượng giáo dục: Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường Biểu mẫu 20
  b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Công khai tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2015 có việc làm Biểu mẫu 21
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục  
  a) Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo Biểu mẫu 22
  b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên Biểu mẫu 23
3. Công khai tài chính: Công khai tài chính Biểu mẫu 24
4. Biểu tổng hợp Biểu tổng hợp

 

Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: